Panel Klienta Zaloguj się

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATONOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ

http://www.ubezpieczeniaallianz.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych IDONEUM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdyni, ul. Żeromskiego 45-47 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000596316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862302925, REGON: 363503122.

Kontakt z administratorem można uzyskać: - pod numerami telefonu: 58 620 70 02  oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: gdynia@ubezpieczeniaallianz.pl.

1.2. Dane osobowe osób, które skorzystały z formularza kontaktowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Klientem polegającego na sprzedaży usług oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub firmę; adres poczty elektronicznej;

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne w celu do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Administratora z Użytkownikiem.

2.4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Administratora. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Platformy umożliwiającej świadczenie usługi. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO, tj. w przypadku gdyż:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1               Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia danych osobowych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. ZAPISY KOŃCOWE

5.1. Platforma, za pomocą której jest świadczona usługa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko świadczenia usługi przez Administratora.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6. PLIKI COOKIES

6. 1. Witryna www.ubezpieczeniaallianz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

6. 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

6. 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy IDONEUM Sp. z o.o. Sp.k  w celu optymalizacji działań.

6. 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

6. 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Szybka pomoc

Nasi specjaliści pomogą w Twojej sprawie 

725 525 555

Zapraszamy do kontaktu 

pon-pt: 9:00-17:00